Foreningens vedtægter

Her kan du læse VSI’s vedtægter

Viby Syd Idrætsforening
§ 1: NAVN OG HJEMSTED.
Foreningens navn er Viby Syd Idrætsforening. (I daglig tale VSI)
Foreningen er hjemmehørende i Aarhus Kommune.
Foreningen er stiftet den 8. oktober 2009.
 
§ 2: FORMÅL.
Foreningen har til formål at danne rammen om et sundt og aktivt idrætsfællesskab på tværs af kulturer i Viby Syd området.
 
§ 3: TILHØRSFORHOLD
Foreningen er medlem af DGI Østjylland og vedkender sig denne organisations vedtægter.
Foreningen kan tilslutte sig øvrige organisationer.
 
§ 4: MEDLEMSSKAB OG EKSKLUSION.
1. Som aktive medlemmer kan optages alle der vedkender sig disse vedtægter. Passive medlemmer kan optages.
2. Hvis et medlem ikke agerer ifølge vedtægterne eller vanærer eller nedsætter foreningens ry og omdømme på anden vis, kan bestyrelsen ved vedtagelse ekskludere vedkommende eller idømme karantæne. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
§ 5: ARBEJDSOMRÅDE.
Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som bestyrelsen vurderer, der er behov for i henhold til formålsparagraffen.
 
§ 6: Ledelse
Foreningens drift varetages af en bestyrelse på seks personer.
Generalforsamlingen vælger hvert andet år henholdsvis fire og to personer til bestyrelsen, som straks efter generalforsamlingen konstituerer sig med formand, kasserer, sekretær og to aktivitetsansvarlige for henholdsvis fodbold og øvrige aktiviteter, samt en kommunikationsansvarlig.
Generalforsamlingen vælger hvert år to suppleanter, som indtræder i bestyrelsen ved varigt forfald.
Generalforsamlingen vælger hvert år to revisorer.
De valgte suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret
Valgbar til bestyrelsen er medlemmer der er fyldt 16 år, samt forældre til børn under 16 år, der inden for det seneste år har været medlemmer i foreningen. Forældre, der vælges på dette grundlag bliver automatisk medlemmer.
 
§ 7 Udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg som bestyrelsen finder fornødent. Medlemmer af nedsatte udvalg kan være medlemmer af bestyrelsen, men kan tillige bestå af andre medlemmer af foreningen. Nedsatte udvalg har ingen selvstændig økonomisk kompetence, men refererer alene til bestyrelsen.
 
§ 8: KONTINGENT.
Foreningens kontingentsatser fastsættes af generalforsamlingen.
 
§ 9: MEDLEMSFORHOLD.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 
§ 10: GENERALFORSAMLING.
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes via enten medlemsblad, opslag, hjemmeside, e-mail eller ved særskilt brev til de enkelte medlemmer med mindst tre ugers varsel eller ved en kombination af disse. I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uger før generalforsamlingen til formanden.
2. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, og som har været medlem af foreningen i mere end 30 dage samt forældre til børn under 16 år, der indenfor det sidste år har været medlem af foreningen har stemmeret.
3. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til eksklusion af et medlem samt ved ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
4. Hvis der er flere kandidater til en bestyrelsespost, foregår valget ved skriftlig afstemning.
5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
 
§ 11: DAGSORDEN.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent
3. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse.
4. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent
7. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering.
8. Valg af bestyrelse.
I lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer
I ulige år vælges fire bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af to suppleanter (hvert år)
10. Valg af to revisorer (hvert år)
11. Eventuelt
 
§ 12: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 30% af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Dagsorden skal være lig dagsorden til den ordinære generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.
 
§ 13: ANSVAR.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg, pantsætning eller optagelse af lån af formand og økonomiansvarlig i forening.
 
§ 14: BESTYRELSENS BESLUTNINGSDYGTIGHED.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele bestyrelsen være til stede.
Der føres protokol over bestyrelsesmøderne.
 
§ 15: REGNSKABSÅR.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Økonomiansvarlig er ansvarlig for foreningens regnskab.
Formand, økonomiansvarlig og revisorer underskriver regnskabet.
Revision foretages mindst 1 gang årligt. Regnskabet fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen.
 
§ 16: OPLØSNING
1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede aktive medlemmer i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
2. Foreningens formue tilfalder i så fald almennyttige formål i Viby Syd området efter generalforsamlingens ønske.
 
§ 17: IKRAFTTRÆDELSE
Disse vedtægter er vedtaget på Viby Syd IF’s stiftende generalforsamling har gyldighed fra dags dato.
Således vedtaget d. 08.10.2009
Gunni Petersen
Dirigent
Ændringer til vedtægterne er vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 08.10.21.